Polityka Prywatnośći

Administrator danych

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest “ALUCRAFT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • z siedzibą w Bolewicach (64-305), ul. Świebodzińska 12A, zwany dalej „Administratorem”.

Zbierane dane i cel przetwarzania

“ALUCRAFT”, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, zapytania ofertowego, w trakcie komunikacji z podmiotem danych, podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („ Dane osobowe”), w szczególności: 

 • imię i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 

 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Wasze dane osobowe w następujących celach:

 • odpowiadania na zapytania ofertowe, przedstawiania ofert naszych usług i produktów zgodnie z Państwa potrzebami i zapytaniami,

 • zawierania i realizacji umów sprzedaży oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, realizacji płatności, obsługi reklamacji,

 • realizacji obowiązków przez “ALUCRAFT” przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych  

 • ochrony praw firmy “ALUCRAFT” zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

Okres przetwarzania danych

 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Was z firmą „”ALUCRAFT” umowy, w związku z którą Wasze dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Was z “ALUCRAFT” umowy. Natomiast Wasze dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

 • Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane m.in. do wysyłania informacji marketingowych oraz handlowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

Polityka Plików cookies

 1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800, tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1907) Administrator wykorzystuje pliki cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Administratora. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Administratora do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji stron Administratora, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Prawa Użytkownika

Macie Państwo prawo do:  

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od “ALUCRAFT” potwierdzenia, czy przetwarzane dane osobowe jej dotyczą, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich,

 • sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe,

 • do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliliście firmie “ALUCRAFT”,

 • żądania usunięcia danych osobowych o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem („prawo do bycia zapomnianym”),

 • żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych,

 • sprzeciwu wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli dane Użytkownika przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes,

 • przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez “ALUCRAFT” oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Macie prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących jemu uprawnień,

Bezpieczeństwo przesyłanych danych

Firma “ALUCRAFT” zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez “ALUCRAFT” i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i “ALUCRAFT”. Wszelkie dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przekazywanie i Udostępnianie danych osobowych

“ALUCRAFT” może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom, z którymi “ALUCRAFT” ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw “ALUCRAFT” zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu “ALUCRAFT” w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności “ALUCRAFT” może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z “ALUCRAFT” umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez firmę “ALUCRAFT”,

 • organom na podstawie przepisów prawa, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem,

 • Wasze dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić

Zmiany w Polityce Prywatności

“ALUCRAFT” zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności zgodnie z obowiązującym prawem.

Kontakt

W przypadku uwagi lub wątpliwości związanych z powyższymi zasadami ochrony danych osobowych danych prosimy kierować:

na adres e-mail:  alucraft@alucraft.eu

pisemnie, na adres: “ALUCRAFT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Świebodzińska 12A, 64-305 Bolewice